ویژگی چمن های ما :

  1. حذف و کاهش بسیاری از هزینه های مربوط به آماده سازی ، کاشت ، نگهداری ، مراقبت و رسیدگی به زمین
  2. درمقایسه با چمن طبیعی که در سال قابلیت ۶۰۰ الی ۸۰۰ ساعت بازی را دارد اما رکورد این میزان ساعت استفاده از چمن پوش  تا حدود ۴۰۰۰ ساعت بهبود یافته است
  3. یکنواختی سطح زمین چمن مصنوعی در تمامی ابعاد و سطوح
  4. مقاومت زیاد چمن مصنوعی چمن پوش  در مقابل عوامل جوی وهمچنین تنشهای ناشی از حرکات فیزیکی بازیکنان
  5. قابلیت نصب آسان چمن مصنوعی – ثبات رنگ بالا – عدم فرسایش – قابل استفاده در همه نقاط و فضاهای مختلف
  6. داشتن کیفیت بالا وماندگاری طولانی باعث شده هزینه های با استفاده از چمن مصنوعی چمن پوش پایین آمده و مدت دوبرابر استفاده از چمن های دیگر به صرفه تر باشد